• slider-foto.png

Promocja w sklepie elemix

Dla zamówień zestawów promocyjnych odkurzaczy centralnych 

od kwoty 3 tysiące złotych

Montaż i dowóz
jednostki centralnej
do 120 km w cenie zakupu*

*tylko dla klientów indywidualnych

zapraszamy na zakupy !

Panel Klienta

Wyszukaj

Odkurzacze centralne sklep, cena - Elemix

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Co to jest RODO ?

Jest to powszechnie stosowany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO ?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Od kiedy stosujemy RODO ?

Od 25.05.2018 roku.

Co znajduje się w dokumencie ?

Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych                 i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), niniejszym informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę „ELEMIX” Ryszard Gąsiorowski z siedzibą w Płocku. 

  1. 1.    Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ryszard Gąsiorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ELEMIX” Ryszard Gąsiorowski z siedzibą w Płocku, przy ul. Kostrogaj 6,                  09-400 Płock, NIP: 774-127-86-66, REGON: 610224635, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (dalej zwana „Firmą”). 

 

  1. 2.    Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – Arkadiusz Gąsiorowski (tel. 793-792-035), z którą można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .  

  1. 3.    W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe ?  

Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

a)      zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, dalej podstawę tę będziemy nazywać “wykonaniem umowy”);

b)      wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. przechowywania danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; udzielania odpowiedzi na reklamację usług w terminie i formie przewidzianych przepisami;

c)       kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę – postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 f) RODO); uzasadniony interes Firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług, pocztą elektroniczną oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę;

d)      dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO); uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

e)      realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy  (art. 6 ust. 1 f) RODO).

 

  1. 4.    Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

b)      podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;

c)       operatorzy pocztowi i kurierzy;

d)      operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

e)      organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

  1. 5.    Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych, a także poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  1. 6.    Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)      w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów;

b)      w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

c)       w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane do celów analitycznych                                         i statystycznych – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną;

d)      w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

  1. 7.    Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.

Podejmowane przez naszą Firmę działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej,                      jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, że  nie zamierzamy profilować Pani/Pana danych osobowych.

  1. 8.    Jakie dane osobowe należy nam podać ?

Warunkiem skorzystania z naszych usług i zawarcia z nami umowy jest podanie nam: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu.

Natomiast jeśli poda nam Pani/Pan adres poczty elektronicznej i złoży odpowiednią dyspozycję, znacznie ułatwi nam to proces komunikacji.

  1. 9.    Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

c)       prawo do usunięcia danych.

 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać abyśmy je usunęli.

 

d)      ograniczenia przetwarzania danych.

Może Pani/Pan zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem zadań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan abyśmy je usunęli, bo będą Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

Sprzeciw z uwagi na szczególne sytuacje. Ma Pani/Pan także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, a także jeżeli przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinna Pani/Powinien Pan wtedy wykazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są niezbędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

f)       prawo do przenoszenia danych.

 

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które nam Pani/Pan dostarczyli na podstawie umowy lub zgody. Może nam Pani/Pan także zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

h)      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek osobiście w siedzibie firmy „ELEMIX” Ryszard Gąsiorowski, przy ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock, przesyłając wniosek na powyższy adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

  1. 10.     Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług                              na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów.

11. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec dzieci.

Jeśli ustalimy, że zgromadzaliśmy dane osobowe dziecka (osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych), podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Rodzice, którzy uważają, że doszło do zgromadzenia przez naszą Firmę danych osobowych ich dziecka, mogą przesłać wniosek o ich usunięcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt i informacja

Nasze dane kontaktowe: Ryszard Gąsiorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ELEMIX” Ryszard Gąsiorowski z siedzibą w Płocku, przy ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , www.elemix.com.pl.

Polecane produkty