iraty platforma finansowa
Regulamin sklepu - Elemix
elemix rozwiązania dla twojego domu i firmy

Regulamin sklepu

Nr konta: mBank 43114020040000340252162145 

Regulamin Sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym: https://www.elemix.com.pl/

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: https://www.elemix.com.pl/ zwanego dalej „Sklepem”. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności.
Właścicielem sklepu internetowego jest Ryszard Gąsiorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ELEMIX” Ryszard Gąsiorowski z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 6, 09-400 Połock, NIP: 774-127-86-66, REGON: 610224635, adres e-mail: biuro@elemix.com.pl zwany dalej „Firmą ELEMIX” lub „Administratorem”.
Kontakt ze sklepem odbywa się przez pocztę elektroniczną: biuro@elemix.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Kupującemu przed zawarciem umowy, w każdym czasie, za pośrednictwem strony internetowej: https://www.elemix.com.pl/23-regulamin. Regulamin udostępniany jest także w formie pliku pdf. znajdującego się na wyżej wymienionej stronie internetowej, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Regulamin określa w szczególności:
Rodzaje zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.
Tryb postępowania reklamacyjnego.
Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składając zamówienie w Sklepie, staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§ 2 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
Sklep internetowy prowadzony przez Firmę ELEMIX działający pod adresem: https://www.elemix.com.pl/ służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów, za pośrednictwem sieci Internet.
Zakupy w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Firmę ELEMIX mogą być dokonywane przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://www.elemix.com.pl/ wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie.
Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem.
Sklep internetowy prowadzony prze Firmę ELEMIX przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Zamówienia w Sklepie internetowym prowadzonym przez Firmę ELEMIX realizowane są na terenie Polski.
Ceny podawane w Sklepie internetowym prowadzonym prze Firmę ELEMIX są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma ELEMIX zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni, liczonych od dnia złożenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres email wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie , o którym mowa powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu.  
W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
Firma ELEMIX prowadząca Sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku Faktury VAT. Dokument ten jest dołączony do wysyłanego lub dostarczanego towaru.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia).
Administrator informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany towar na stronie internetowej Sklepu mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem może zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów i innych czynników zewnętrznych, na które Administrator nie ma wpływu. W przypadku, w którym zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
§ 3 WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
Klient może wybrać następujące formy dostawy towaru:
Odbiór osobisty w siedzibie Firmy ELEMIX.
Dostawa za pośrednictwem kuriera.
Administrator będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez Administratora  kompletności wysłanych danych.
Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Klienta zostaje wysłany zamówiony towar, zaś w przypadku płatności przelewem z konta Klienta zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką Klient dokonał zamówienia. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Klienta, gdy na rachunek Firmy ELEMIX wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do kuriera, Klient otrzymuje wiadomość email informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki i przewidywanego czasu dostarczenia.
W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy dostarczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Firmę ELEMIX kontaktując się z przedstawicielem Firmy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@elemix.com.pl.
Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Firmy ELEMIX jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
Przewidywany koszt dostawy towarów został wskazany przez Administratora na stronie Sklepu internetowego. Koszty dostawy towarów mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych przesyłek.
W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem strony internetowej https://www.elemix.com.pl/, pomiędzy Klientem, a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.
Emaile mogą zawierać następujące rodzaje informacji:
Potwierdzenie zamówienia. W momencie zaakceptowania przez Administratora zamawianych przez Klienta produktów, Klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub siedziby Firmy ELEMIX, w którym zamówienie zostanie odebrane.
Płatność przelewem. W przypadku, w którym Klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy płatność przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, email zawiera prośbę o ponowienie zapłaty.
Częściowa kompletacja zamówienia. Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zmówione pozycje Sklep może zrealizować. W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest to w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Kupującego zostanie wysłany email potwierdzający całkowite zanulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego zamówienia. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 7 dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością email.
Anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamówionego towaru w magazynie, Klient otrzymuje stosowaną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.            
§ 4 REKLAMACJE I GWARANCJE
Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń otrzymanego towaru, Klient powinien odesłać lub dostarczyć produkt do siedziby Firmy ELEMIX, informując o tym fakcie Sklep.
Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu oraz pisemną reklamację zawierającą opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni liczonych od dnia ich doręczenia.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na podstawie przesłanego potwierdzenia poniesionych kosztów.
§ 5 ZWROT ZAKUPIONYCH TOWARÓW
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 27 z późn. zm.). Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone przy użyciu wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni na adres: Firma ELEMIX, ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock lub oddać towar osobiście w siedzibie Firmy.
Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozporządzania rzeczą tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób niewłaściwy.
Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 27 z późn. zm.) w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
§ 6 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU
Do korzystania z usług Sklepu konieczne jest łączne spełnienie następujących wymogów technicznych:
Posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet.
Posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (adresu email)
Posiadanie odstępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i w skutek czego nie dochodzą do niego wiadomości e-mail od Administratora do Kupującego lub od Kupującego do Administratora.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ryszard Gąsiorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ELEMIX” Ryszard Gąsiorowski z siedzibą w Płocku, przy ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock, NIP: 774-127-86-66, REGON: 610224635, adres e-mail: biuro@elemix.com.pl jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
Kupujący przy składaniu zamówienia podaje następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres e-mail
Telefon kontaktowy.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie swoich danych osobowych przez Firmę ELEMIX w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży.
Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Sklepu internetowego.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sklep internetowy korzysta z plików cookies. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu internetowego oznacza akceptację z ww. technologii.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Treść Regulaminu jest udostępniana nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej: https://www.elemix.com.pl/23-regulamin w taki sposób aby:
Kupujący lub Administrator mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy.
Kupujący lub Administrator mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmiennej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z datą ich obowiązywania dostępne są na stronie internetowej: https://www.elemix.com.pl/23-regulamin).
W razie wątpliwości co do treści Regulaminu Kupujący może zwrócić się do Administratora z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.
Użytkownicy Sklepu zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem tej zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości oraz ujednoliconej wersji Regulaminu uwzględniającej wprowadzone w nim zmiany na stronie Sklepu przez co najmniej 14 dni.
Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
W okresie pomiędzy opublikowaniem nowej wersji Regulaminu w Sklepie, a jego wejściem w życie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dokonanie jakiejkolwiek czynności w Sklepie, po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu są jednoznaczne z akceptacją jego nowej treści przez Użytkownika. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są na stronie internetowej: https://www.elemix.com.pl/23-regulamin.
Użytkownik, który nie godzi się ze zmianą Regulaminu powinien powstrzymać się od korzystania z usług oferowanych przez Sklep.
Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora Sklepu, ani zmiana danych wynikających ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Administratora Sklepu.
Administrator zastrzega sobie, także prawo do:
Zmiany cen oraz ilości oferowanych w ofercie Sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już złożonych,
Wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu internetowego, co nie dotyczy zamówień już złożonych,
Wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego,
Przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem – 01.01.2019 roku.       
 
Załącznik nr 1

Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy

    Miejscowość, data ………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Imię i nazwisko Konsumenta
Adres Konsumenta

                        Pan Ryszard Gąsiorowski
                        prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
                        ELEMIX Ryszard Gąsiorowski
                        ul. Kostrogaj 6
                        09-400 Płock


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) odstępuję od mowy kupna sprzedaży (nr ………………), zawartej dnia …………………….., dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………………………………………………. .

Podpis Konsumenta

…………………………………………………..